تعمیر و نگهداری

هدف فن آوری پایش ویرا ایجاد خدمات نگهداری پیشگیرانه برای اطمینان از عملکرد خوب شیر و کارکرد مناسب آن است.
در نتیجه فن آوری پایش ویرا خدمات بازرسی منظمی را جهت بررسی وضعیت و عملکرد شیرها انجام می دهد. در نهایت این شرکت گزارشی تشریحی برای مشتری تهیه می نماید که کارهای مناسب برای پیشگیری از نشت کردن و بخش های غیرضروری سیستم را مشخص کرده و معرفی می نماید. به علاوه، فن آوری پایش ویرا بخش های شیرآلات VCT را در صورت نیاز در حین دوره گارانتی تعویض می نماید.