تست و بازرسی

ما دامنه وسیعی از تجهیزات جهت شناسایی مواد و بررسی عملکرد قطعات و اندازه گیری در اختیار داریم. همه فرآیندهای ما از طریق کتابخانه جامع روندها مدیریت می شود که اجازه می دهد تا تست و نظارت را به شکلی درست و روان به انجام برسانیم.

فن آوری پایش ویرا دارای بخش تست داخلی خود بوده و همه بازرسی ها و تست ها به وسیله پرسنل ماهر و متخصص داخلی با توجه به خصوصیات پروژه و اطلاعات درج شده انجام می شود تا از رضایت مشتریانمان اطمینان حاصل نموده و به انتظاراتشان متعهد باقی بمانیم. برنامه کنترل کیفی (QCP) و برنامه بازرسی و تست (ITP) مناسب درخواست مشتری پیش از شروع فعالیت تولیدی انجام می شود.

 

تست هایی که در فن آوری پایش ویرا انجام می شوند:

بازرسی در جریان مراحل تولید به انجام می رسد تا مطمئن شویم که نه تنها نیازمندی های پروژه را برآورده ساخته ایم بلکه در حقیقت فراتر از آنها نیز محقق شده است. هر زمانی که نظارت و بازرسی (مواد، تاییدیه ها، بسته بندی و علامت گذاری و غیره) لازم باشند، بخش کیفی شرکت ما با شرکت تعیین شده نظارت کیفی مشتری همکاری می نماید. 
تست های زیر در شرکت فن آوری پایش ویرا انجام می شود:

  • تست های فشار
  • تست های عملکردی
  • تست های غیرمخرب
  • تست های مخرب مواد
  • بازرسی نهایی شیرهای آماده شده