ایده های خلاق و نوآورانه

شرکت فن آوری پایش ویرا در زمینه تعهد بر نوآوری همراه با تیم مهندسی قدرتمند خود ملزم به توسعه راه حل های جدید می باشد. شرکت فن آوری پایش ویرا نیازمندی های هر مشتری را متناسب با پروژه ها توسعه داده و ما دانش خود را به وسیله همکاری با تیم مهندسی مشتریان توسعه می دهیم.

مدل سازمانی نوین بر پایه افراد

مدل سازمانی به عنوان مدلی برپایه مسئولیت و بدون محدودیت تعریف شده است. ایده کنترل در این سیستم جایی ندارد و شکل سلسله مراتبی سنتی سازمانی نیز دیدگاهی واپسگرایانه محسوب می گردد. مدل مدیریتی ما به عنوان یکی از مشخصه های شرکت همراه با کار تیمی، هم اندیشی و اجماع به عنوان سنگ بناهای آن تعریف شده است.