شیر توپی

شیرهای توپی ترانیون

شیرهای توپی فلوتینگ

شیرهای توپی با استم بالارونده

شیرهای توپی با ورودی از بالا

شیرهای انسداد و تخلیه

شیرهای توپی سه طرفه