شیر کنترل خودکار

شیرهای قطع و وصل (On-Off)

شیرهای با عملگر موتوری (MOV)

شیرهای قطع اضطراری (LBV)