شیرهای کنترلی

شیرهای کنترلی کروی

شیرهای کنترلی توپی

شیرهای کنترلی پروانه ای

دی سوپرهیتر

دی سوپرهیتر

عملگر نئوماتیک